Identiteit

Onze identiteit

We vormen een bontgekleurd reisgezelschap. De een gaat gepassioneerd op weg, de ander volgt aarzelend. Klein en groot, jong en oud, hoe verschillend we ook zijn: we voelen ons uitgedaagd, geroepen om de weg van Jezus Christus te lopen.

De Bijbel is onze gids en wijst een níeuwe weg. We luisteren naar de verhalen en maken kennis met de Bijbelse figuren die ons voorgingen op weg naar Gods toekomst. We geloven dat door deze verhalen God zelf ons aanspreekt. Als volgelingen van Jezus Christus putten we moed en kracht uit zijn bevrijdende woorden. Onderweg zingen we graag een lied van verwondering.

U kunt ons op de kerkelijke kaart van Nederland plaatsen onder de noemer ‘Confessioneel’. Voor ons is de kern van ons geloof onopgeefbaar: Jezus Christus die leed, stierf en opstond uit de dood om ons te redden. Verder is er veel bespreekbaar. Zo zijn we voortdurend met elkaar op zoek naar de betekenis van Gods woord hier en nu.

Missie en visie

Beleidsplan

Wijk Dorp kan qua modaliteit worden gekarakteriseerd als een confessionele gemeente die zich gebonden weet aan de Bijbel en de belijdenisgeschriften. De kern van het gemeentezijn is gelegen in de belijdenis, dat Jezus Christus de zoon van God is en dat door Zijn verzoenend lijden en sterven voor ons mensen de weg naar Zijn Hemelse Vader weer is geopend. De gemeente leeft vanuit die belofte op een eeuwige toekomst in de nabijheid van de almachtige God, een toekomst die door Jezus Christus voor ons is verworven.
 
We weten ons van harte verbonden met het belijden van de vroege kerk en de Reformatie. We willen helder in de kern zijn en ruim in bijzaken, omdat we beseffen dat de kerk van Christus breder is dan onze gemeente.
Een kernpunt is dat de kerk niet van ons, maar van Christus is, dat ze opgebouwd en aangevuurd wordt door zijn Geest. We willen een geloofsgemeenschap zijn rond het Woord van God. Dat is de basis en het uitgangspunt voor alle activiteiten die plaatsvinden. De Bijbel is de bron en de richtlijn voor ons spreken over God. Zondag aan zondag wordt het evangelie verkondigd en verwonderen we ons over Gods genade. De kerk mag de vrije ruimte zijn waar we op adem komen. Hier leren we antwoorden op Gods bevrijdende stem.
Wij willen vertrouwen op Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Hij zegt van zichzelf: “Ik ben de Weg.” (Johannes 14:6) In navolging van hun Heer werden de eerste christenen ‘mensen van de Weg’ genoemd. Door de doop weten we ons ook op deze Weg gezet. Daarom heeft dit beleidsplan als thema ‘Gemeente onderweg’. Het is een weg met oude papieren, maar niet de weg van de geijkte paden. Geloven betekent het oude loslaten en een nieuwe wereld binnenstappen, de wereld van Christus, van zijn gebod en belofte.

Het beleidsthema ‘Gemeente onderweg’ willen we de komende jaren de leidraad laten zijn voor de activiteiten van de Dorpskerk. Ons Mission Statement luidt als volgt:
De geloofsgemeenschap rond de Dorpskerk wil zich oefenen in het loslaten van het oude leven en een nieuwe weg inslaan (met oude papieren!), namelijk de weg van Jezus Christus.
Zíjn weg is bepalend voor onze weg door het leven. Daarom willen we ons verdiepen in de Bijbel, ons kompas voor onderweg. Op de weg achter Jezus aan worden we geconfronteerd met de bevrijdende keuze voor wat goed is, wat de HEER van ons wil. Ook weten we ons geroepen om in getuigenis en dienst gestalte te geven aan Jezus’ oproep: ‘volg Mij’. We willen in onze sociale netwerken anderen aansporen om achter Jezus aan op weg te gaan naar Gods toekomst. Naar het einddoel van onze reis, het koninkrijk van God, strekken we ons verlangend uit.
Het is onze intentie dat de Dorpskerk een pleisterplaats zal zijn waar mensen leren wat het betekent om het oude leven achter zich te laten en de nieuwe weg van Jezus Christus in te slaan. Dit begint in de kerkdiensten en strekt zich uit over alle activiteiten in onze wijkgemeente.
Op welke manier we hier concreet invulling aan willen geven, zetten we nu in een aantal aandachtspunten uiteen.

Bijbel

Op de weg van Jezus Christus is de Bijbel onze gids. De vraag is alleen: hóe lees je deze gids? Door welke bril lees je de bijbelverhalen? Daarover willen we met elkaar in gesprek. Het maakt nogal uit of je de Bijbel leest als een boek vol wetten en regels óf als een weg om op te gaan. De Bijbel dus als richtingwijzer.
We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen achterop raken onderweg naar Gods toekomst. Nieuwe mensen die met ons willen optrekken en de anderen die al meedoen willen we van harte uitnodigen voor één van de kringen. In de kleine verbanden kunnen we ons toeleggen op het bestuderen van onze reisgids (de Bijbel) en elkaar bemoedigen en laten inspireren door Gods Geest.

Doop

We willen de aandacht vestigen op de doop als het startpunt van de weg die het evangelie ons wijst. De doop staat immers in het perspectief van het komende koninkrijk. De doop bepaalt ons erbij dat we horen bij Jezus Christus en zijn nieuwe wereld. In prediking, catechese en kringwerk zullen we ontdekken wat dat betekent voor ons dagelijks leven.

Avondmaal

We willen accentueren dat het heilig avondmaal de maaltijd is van Jezus Christus voor onderweg. We vieren het avondmaal in het perspectief van onze bestemming: de maaltijd van het koninkrijk waar Christus zelf de gastheer is.
De apostel Paulus schrijft: “Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.” Wat dit wonderlijke geheim is willen we met elkaar onderzoeken. Als gemeente hopen we te ontdekken dat deze maaltijd niet alleen terugzien is op wat Christus gedaan heeft, maar ook uitzien is naar zijn komst.

Missionair en gastvrij

Hoe kunnen we een open en gastvrije kerk zijn die staat langs de wegen van de mensen en die hen uitnodigt om mee op reis te gaan? Over deze vraag zal de werkgroep Missionair Kerk zijn zich bezinnen.
We willen op zoek naar de actuele betekenis van Micha 6,8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” We willen deze bijbelwoorden verbinden met de vluchtelingen die in Hendrik-Ido-Ambacht neerstrijken. Verder stimuleert de diaconie het denken en handelen met betrekking tot hulpvragen die ons bereiken. Hoe kunnen we als kerk er zijn voor mensen die ‘neervallen langs de weg’?
 
De volledige tekst van het beleidsplan (21 pagina’s) kunt u aanvragen bij de scriba door een email te sturen.

Een van de drie hervormde wijken

Onze drie wijkgemeenten

Samen met de Arkgemeente en de Elimkerk vormen we Hervormd Ambacht. Toen ons gevraagd werd te verwoorden wat de gemeente rond de Dorpskerk kenmerkt zeiden we het zo:

Wijkgemeente Dorp is een gemeente waar jong en oud een thuis vindt. Samen willen we de vragen van deze tijd serieus nemen en verbinden met de woorden van de Bijbel die telkens verrassend nieuw zijn. We hechten aan een inhoudelijke preek die ons leven in het bevrijdende perspectief van Christus zet. De gemeente is confessioneel van karakter: helder in de kern, ruim in bijzaken. We komen samen in de monumentale Dorpskerk die een sfeer van rust en verstilling oproept. In de morgendienst is er een kindermoment en kinderkerk voor twee leeftijdsgroepen. Door de week zijn er activiteiten voor alle leeftijden. Als Dorpskerk willen we graag onze plaats innemen in de dorpsgemeenschap en van harte betrokken zijn op de samenleving.

Voor meer informatie over Hervormd Ambacht kunt u terecht op Hervormdambacht.nl 

Kerk & Israël

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: ‘Hoe kun je het moment bepalen, waarin de nacht ten einde is en de dag begint?’ ’Is het moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden? ’vroeg één van de leerlingen. ‘Nee, ’zei de rabbi. ‘Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?’ vroeg een ander. ‘Nee,’ zei de rabbi. ‘Maar wat dan? ’vroegen de leerlingen. ‘Het moment is als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. Tot dat moment is de nacht nog bij ons’.

De Commissie voor Kerk en Israël van de Hervormde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht is opgericht in november 1988 en wordt gevormd door leden van de drie wijkgemeenten. Ze telt momenteel zeven leden.
Zij stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de innige verbondenheid met Israël, als zijnde het door God uitverkoren volk in het verleden, heden en in de toekomst.

Uitgangspunt voor haar handelen is Romeinen 11:17-18 “En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u”.

Meer weten over deze commissie klik dan hier

Zendingscommissie

De Dorpskerk is betrokken bij verschillende zendingsprojecten. Voor meer informatie kunt u terecht op

http://hervormdambacht.nl/zending