Ontmoeten

Bijbelkring

De Bijbelkring komt tweewekelijks op donderdagavond bijeen om 19:45 uur in de Dorpskamer (schuin tegenover de kerk). Onder leiding van de predikant wordt dan door het seizoen heen een Bijbelboek bestudeerd. In de Dorpskoerier (en het Kerkblad) worden de data vermeld.

Gesprekskringen

Ieder seizoen bieden we gelegenheid om deel te nemen aan een gesprekskring of huiskamerkring. Zo’n kring bestaat uit maximaal 12 deelnemers en komt meestal om de 14 dagen bijeen bij een van deelnemers thuis. Per seizoen wordt een bijbelboek of thema bestudeerd en besproken. Aanmelden kan bij Hans Koutstaal: hkoutstaal@hervormdambacht.nl

De gemeentegroeigroep

Elke twee weken komt op de woensdagochtend de gemeentegroeigroep bijeen bij een van de deelnemers thuis. Onder het genot van een kop koffie (of thee) wordt een hoofdstuk besproken en overdacht uit een boekje dat uitgegeven wordt door het evangelisch werkverband binnen de PKN.
De bijeenkomsten starten om 09:00 uur (ideaal voor mensen die ’s avonds niet kunnen) en duren tot ongeveer 10:30 uur.
In de Dorpskoerier (en het kerkblad) worden de exacte data vermeld.

Doopcatechese

Als Dorpskerk bieden wij ouders die hun kindje willen laten dopen een drietal avonden doopcatechese aan. De eerste twee avonden vinden plaats in de  aanloop naar de doopdienst. Tijdens deze avonden gaan we in gesprek over geloof, betrokkenheid bij de kerk en visie op de doop.  

De derde avond zal na de doopdienst plaatsvinden. Tijdens deze avond wordt onder meer teruggeblikt op de doopzondag en gaan we het hebben over geloofsopvoeding en wat de kerk daarin voor ouders kan betekenen.  Tijdens de doopcatechese-avonden verwachten we beide ouders. Deze 3  avonden vinden  bij voorkeur bij de betrokkenen thuis plaats.

Aanmelding voor de doopcatechese kan via de mail of door telefonisch contact te zoeken. Mijn mailadres is jjongejan@hervormdambacht.nl en mijn telefoonnummer is 0184779801.

Hervormde Vrouwendienst (HVD)

De hervormde vrijwilligersdienst is er al sinds 1971 en overkoepelt de drie wijkgemeenten. Ze heeft ruim 80 medewerk(st)ers.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Ziekenbezoek
  • Ouderenbezoek
  • Kraam- en jubileumbezoek
  • Bezoek aan nieuw ingekomenen
  • Autodienst

Met de kerst wordt er een attentie verzorgd en door de gemeente bezorgd bij ouderen.
Het voornaamste doel van de HVD is het bevorderen van de contacten tussen de gemeenteleden en het meeleven met hen die vreugde of verdriet hebben.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar Tineke van der Ven.